top of page
MOTOREX Cross Power 2T

MOTOREX Cross Power 2T

MOTOREX Cross Power 2T

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เต็มประสิทธิภาพสูตรใหม่ สำหรับรถจักรยานยนต์วิบาก 2 จังหวะ น้ำมันเครื่องนี้ ถูกพัฒนาจากความร่วมมือโดยตรงกับทีมแข่งรถและผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ที่ใส่ใจต่อความต้องการที่เป็นพิเศษของผู้ใช้รถจักรยานยนต์วิบาก

- เพื่อการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
- ช่วยลดเขม่าจากการเผาไหม้
- สำหรับการหล่อลื่นที่ต้องผสมก่อนและการหล่อลื่นที่แยกต่างหาก

    Untitled-1.png
    bottom of page