top of page
E2 MOTO WASH

E2 MOTO WASH

สารทำความสะอาดและสารขจัดจาระบีที่ทรงพลังและย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับรถจักรยานยนต์: สร้างชั้นฟิล์มป้องกันการสึกกร่อนซึ่งปกป้องชั้นสี ชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนขัดเงา 

    Untitled-1.png
    bottom of page