top of page
P4 E.Z. LUBE

P4 E.Z. LUBE

สารหล่อลื่นอเนกประสงค์ชนิดเหลว: ขจัดสิ่งอุดตัน หล่อลื่น และปกป้องชิ้นส่วนโลหะจากการสึกกร่อนด้วยการสร้างชั้นฟิล์มปกป้องขึ้นมา 

    Untitled-1.png
    bottom of page